نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مرکز تحقیقات علوم رفتاری

معرفی مرکز تحقیقات علوم رفتاری


مرکز تحقیقات علوم رفتاری با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات و امکانات پیشرفته، بزرگترین مرکز پژوهشی در حیطه علوم انسانی و اجتماعی در جنوب غرب کشور است. این مرکز با داشتن سه گروه پژوهشی (گروه مطالعات روانشناختی، گروه مطالعات نیروی انسانی، گروه مطالعات خانواده)، یک مرکز مطالعاتی، مشاوره ای و تحقیقاتی است که جهت تقویت ابعاد نظری و عملی پژوهش در حوزه علوم رفتاری در دانشگاه شهید چمران اهواز فعال شده است.