نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و رسالت مرکز تحقیقات و علوم رفتاری

اهداف و رسالت مرکز تحقیقات و علوم رفتاری


 

رسالت این مرکز به شرح زیر می باشد:

ارائه راهکارها و راهبردهای مناسب روانشناختی و تربیتی در حیطه حل مسائل و مشکلات روانشناختی نوجوانان و جوانان، ازدواج و سالمندی در منطقه جنوب غرب کشور

ارائه مدل های آموزشی- تربیتی به مراکز تعلیم و تربیت مبتنی بر پژوهش های جدید

هنجاریابی و ساخت آزمون های هوشی، شغلی،‌ استعداد و تشخیص، متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه جنوب غرب کشور

ترویج و بهره گیری از فناوری جدید در نظام آموزش و پرورش

انجام پژوهش های علمی در زمینه های مدیریت دانش، رفتارهای اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات، گزینش اطلاعات، اشاعه اطلاعات، ابعاد نظری فناوری اطلاعات و اطلاع سنجی