کمیته مطالعات تربیت نیروی انسانی

اعضای هیات علمی

این گروه 16 عضو هیات علمی دارد که از این میان 2 نفر استاد، 2 نفر دانشیار، 12 نفر استادیار می باشند.

مسئول کمیته مطالعات تربیت نیروی انسانی: آقای حسین الهام پور

 

  • هدف:

هدف از تأسیس این گروه، پژوهش پیرامون مسائل مختلف سازمان­ها به ویژه سازمان آموزش و پرورش می­باشد. مطالعه مسائلی همچون نیازسنجی آموزشی، بررسی ساختارهای سازمانی، اندازه­گیری آموزشی و تربیتی، ارزشیابی برنامه­های آموزشی به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی عملکرد افراد و بهره­وری آنان در زمره هدف­ها این گروه قرار دارد.

 

  • وظایف:

1- بررسی و سنجش نیازهای آموزشی سازمان­ها و مؤسسات خصوصی و دولتی

2- طراحی و اجرای دوره­های آموزشی کوتاه­مدت، بلندمدت و پودمانی

3- بررسی قابلیت­ها و ظرفیت­های سازمان­های آموزشی جهت طراحی دوره­های آموزش از راه دور (مجازی)

4- اجرای پژوهش­های آموزشی در کلیه نهادهای آموزشی

5- ارتباط مستمر با آموزش و پرورش وارزشیابی دوره­های آموزشی

6- ساخت و اعتباریابی آزمون­های آموزشی و تربیتی

7- طراحی و تولید نرم­آفزارهای چندرسانه­ای آموزشی

8- طراحی و تولید بروشور، کتابچه و مواد یادگیری و آموزشی

9- ارائه خدمات مشاوره­ای در علوم تربیتی

10- تجزیه و تحلیل سازمانهای آموزشی برای توسعه نیروی انسانی

11- بررسی ساختار سازمانها و پیش­بینی راهبردهای مناسب جهت بهبود آنها