تاریخچه علوم رفتاری

تاریخ اخذ مجوز اصلی این مرکز 7 بهمن ماه 1385 و تاریخ اخذ مجوز قطعی 5 اسفند ماه 1385 می باشد./
    مرکز تحقیقات علوم رفتاری با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات و امکانات پیشرفته، بزرگترین مرکز پژوهشی در حیطه علوم انسانی و اجتماعی در جنوب غرب کشور است. این مرکز با داشتن سه گروه پژوهشی (گروه مطالعات روانشناختی، گروه مطالعات نیروی انسانی، گروه مطالعات خانواده)، یک مرکز مطالعاتی، مشاوره ای و تحقیقاتی است که جهت تقویت ابعاد نظری و عملی پژوهش در حوزه علوم رفتاری در دانشگاه شهید چمران اهواز فعال شده است.
 

 

اعضای هیأت مؤسس

  1. دکتر حسین شکرکن
  2. دکتر یوسفعلی عطاری
  3. دکتر یداله مهرعلی زاده

مدیران مرکز از بدو تاسیس

  1. دکتر حسین شکرکن
  2. دکتر منیجه شهنی ییلاق
  3. دکتر سودابه بساک نژاد
  4. دکتر منصور سودانی
  5. دکتر نسرین ارشدی
  6. دکتر عباس امان الهی